Contact

SYNERGY at WORK

    OPTIMUM POLAND SP. Z O.O.
    02-650 Warszawa
    Ul. Oskara Kolberga 8/21
    Mobile: +48 503 015 055

    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł wpłacony w całości.